Általános Szerződési Feltételek (ASZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  (ÁSZF) a www.stools.hu weboldal használatáról 2015. augusztus 6.

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A www.stools.hu honlapot a GOLD CAFFÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetteti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a GOLD CAFFÉ Kft.-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

Szolgáltató/Eladó/Vállalkozás

adatai

Név:

GOLD CAFFÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

2161 Csomád, Esztergály utca 22.

Levelezési cím:

1171 Budapest, Kispajtás utca 1.

Átvételi pont címe:

1171 Budapest, Kispajtás utca 1.

Nyilvántartásba vevő bíróság:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

Cg. 13-09-171714

Adószám:

11870649-2-13

Képviselő:

Lőrincz Attila ügyvezető

Telefonszám:

+36-1-258-5157; +36-20-529-0049; +36-20-289-9404

Fax:

+36-1-253-52-56

E-mail:

caffegold1@gmail.com; caffegold2@gmail.com

Honlap:

www.stools.hu

Bankszámlaszám:

Budapest Bank 10103056-84045000-01004008

Tárhelyszolgáltató adatai

Név:

Simple Cloud Ltd. 16075 15881

Cím:

BN3 3DH 1 Hova Villas

Elérhetőség:

+36 30 218 3519

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a www.stools. weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy, természetes személy esetén kizárólag 18. életévét betöltött nagykorú személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A www.stools.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. Az Eladó nem köt szerződést 18 év alatti természetes személyekkel, így a Vevő az ÁSZF elfogadásával arról is nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltött nagykorú személynek minősül.

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen papíralapú számlát vagy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által is elfogadott, hiteles e-számlát állít ki. A Vevő a megrendelés elküldésével hozzájárulását adja az e-számla befogadásához. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.

3.4 Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

A megrendelés számlázása a megrendelés elküldésekor érvényes árakon történik. 14 napnál hosszabb időt igénylő beszerzés alatt álló termékek esetében a vételár időközben változhat, amelyről azonban az Eladó köteles a Vevőt a kiszállítás megkezdése előtt tájékoztatni. Amennyiben a Vevő számára nem elfogadható a módosított vételár, erre való hivatkozással elállhat vásárlási szándékától.

A fentiek alól az egyedi gyártású termékek kivételt jelentenek.

4. További fogyasztói tájékoztató

Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol az Eladótól. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el.

5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

5.1. Garanciális ügyek

Garanciális probléma esetén az Eladó az ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben a terméket megvizsgálja, és fogyasztó panasz esetén erről jegyzőkönyvet vesz fel.

5.2. Panaszügyintézés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1171 Budapest, Kispajtás utca 1.

  • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8h-18h, szombat-vasárnap: zárva

  • Telefon: +36-1-258-5157; +36-20-529-0049; +36-20-289-9404

  • Fax: +36-1-253-52-56
  • Internet cím: www.stools.hu

  • E-mail: caffegold1@gmail.com; caffegold2@gmail.com

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

  • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

6. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

7. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a GOLD CAFFÉ Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

8. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

11. Tájékoztató a honlap használatáról

11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

11.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

11.3. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

12. A megrendelés menete

A honlap használatához, illetve a vásárláshoz Önnek nem kell regisztrálnia. Amennyiben regisztrált Vevőként kívánja a termékeket a webáruházon keresztül megtekinteni, illetve megvásárolni, úgy a „Regisztráció” gombra kattintva teheti meg az alábbi adatok megadásával:

- felhasználónév

- megjelenített név

- jelszó

- jelszó megerősítése

- e-mail

- amennyiben nem természetes személyként kíván regisztrálni, úgy cégnév + adószám

- amennyiben természetes személyként kíván regisztrálni úgy vezetéknév, keresztnév

- mobiltelefon

- ország

- irányítószám

- város

- utca, házszám

Amennyiben kapucsengővel, illetve üzletnévvel is rendelkezik, úgy lehetőség van annak feltüntetésére, valamint megjegyzések és különleges kérések feljegyzésére is.

A fenti adatok megadását követően a „Mentés” gombra kattintva küldheti el a webáruház részére a regisztrációját.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. A kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, mely tájékoztatja a termékek tulajdonságairól, jellemzőiről.

Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket - a kívánt mennyiség megjelölésével - a „Kosárba tesz” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel, amelyen az adott kosárba helyezett termék mennyisége, megnevezése, cikkszáma és az esetlegesen kapcsolódó termék olvasható. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Kosár tartalmának megjelenítése” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Tovább vásárolok” gombra!

A „Kosár tartalmának megjelenítése” gomb megnyomását követően láthatja a vásárlás során kosárba helyezett termékek nevét, cikkszámát, mennyiségét, árát, áfa tartalmát, esetleges kedvezményt, valamint a 200 kg alatti megrendelések esetében a megrendelés végösszegét is. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint a rendelés elküldése előtt módosíthat, javíthat is, valamint megtekintheti a jelen ÁSZF-et és az „Áltanos szerződési feltételek” felirat mellett található négyzet kipipálásával elfogadja azokat.

A kosár automatikusan kiszámítja a megrendelés végösszegét, amely 200 kg-os összsúly alatt tartalmazza a kiszállítás díját is. A 200 kg feletti megrendelések kiszállításának költségeiről a webáruház telefonon egyeztet a Vevővel vagy e-mail visszaigazolásában pontos összeget is tartalmazó árajánlatot küld, amelyet a Vevő az ajánlatban megadott határidőn belül indoklás nélkül lemondhat, amennyiben nem találja az árat elfogadhatónak.

Ha a Vevő megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni ezeket, akkor az "Indulás a pénztárhoz most" gombra kattintva kezdheti meg a vásárlást. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül "Vendégként megy a pénztárhoz" akar vásárolni.

Ha korábban már vásárolt a webáruházban, úgy a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát kell megadnia a belépéshez. Ha új Vevőként szeretne regisztrálni és vásárolni, akkor a „Fiók létrehozása és irány a pénztár” gombra kattintva a vásárláshoz szükséges adatait kell megadnia, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával a vásárlónak már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli "Vendégként" vásárlás esetén a számlázási és szállítási cím megadása szükséges.

A következő lépésekben a Vevő kiválasztja a megfelelő szállítási módot a „Mentés” gombra kattintva, majd ezt követően a fizetési módot is a „Mentés” gomb megnyomásával.

13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a "Megrendelés megerősítése" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

14. A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy – a 14.1. pont szerinti – automata visszajelzést kap, majd az Eladó munkatársa - a 14.2. pontban foglaltak szerinti módon – igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 14.1. vagy 14.2. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó.

14.1. Automata visszaigazoló e-mail

Ön a megrendelését követően az Eladótól kettő e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. Az első visszajelzés automatikus e-mail, mely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Ennek elmulasztása estén a jelen általános szerződési feltételek 11.2. pontjában foglaltak kerülnek alkalmazásra. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

14.2. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során köteles egy második – nem automata - e-mail útján visszaigazolni az Ön ajánlatát. A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék raktárunkban nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék raktárunkban elérhető, minden megrendelés esetén megjelöljük a második visszaigazoló e-mailben. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön a második e-mailben tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e ez. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét az Eladó által küldött második e-mailnek az Ön postafiókjába történt megérkezésétől számított 48 órán belül e-mail útján jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési kötelezettség, az Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli.

15. A fizetés módja, feltételei

15.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

A megrendelés összesítője és a 14.10. pont szerinti visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és on-line rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza.

15.2. Fizetési módok

15.2.1. Utánvét

Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és a szállítási költséget. Utánvételre csak magyarországi vásárlás alkalmával van lehetőség.

15.2.2. Készpénzes fizetés

Önnek lehetősége van a termék végösszegét készpénzben kifizetni a termék személyes átvételekor az Eladó ügyfélszolgálatán, bemutatótermében.

15.2.3. Előre utalás, számlaszám

Ön a termék árát a következő bankszámlára előre is utalhatja az alábbi bankszámlaszámra: Budapest Bank 10103056-84045000-01004008

Az előre utalásos megrendelések esetén a termék vételárának és az esetleges szállítási költségeknek meg kell érkeznie a megadott bankszámlára a megrendelés tényleges – Eladó munkatársa általi, a 14.2. pontban foglaltak szerinti módon történő - visszaigazolásától számított 10 naptári napon belül, illetve a számla másolton szereplő fizetési határidőig.

16. A megrendelt termék átvétele

16.1. Személyes átvétel és házhoz szállítás

A honlapon megjelenített termékek személyesen vagy házhoz szállítással vehetők át.

16.1.1. Személyes átvétel

Személyes átvétel lehetséges az Eladó ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben előre egyeztetett időpontban. Ünnepnapokon személyes átvétel nem lehetséges. Amennyiben Ön az Eladó ügyfélszolgálatán veszi át a terméket, úgy ez esetben nem fizetendő szállítási költség, azonban az Eladó bemutatóterménél történő átvétel esetén Önnek 1000,- Ft összegű szállítási díjat szükséges megfizetnie.

16.1.2. Házhoz szállítás, szállítási költségek.

A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A házhoz szállítást a Royal Futár Hungária futárszolgálat végzi. Amennyiben Ön a megrendelt termék házhoz szállítását kéri, úgy az Eladó megadja az Ön elérhetőségeit a futárszolgálatnak. A kiszállítás indulásakor e-mailben vagy telefonon, és/vagy sms-ben értesíti a futárszolgálat és/vagy a webáruház a Vevőt, a kézbesítés előtti napon. Ön az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó az Ön adatait a futárszolgálat részére átadja. A Vevő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vevőt terhelik. A kiszállításra kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

Szállítási díjak:

Vásárlási érték: 500.001-750.000.-Ft / Díj: 30000.-Ft

Vásárlási érték: 400.001-500.000.-Ft / Díj: 26000.-Ft

Vásárlási érték: 300.001-400.000.-Ft / Díj: 20500.-Ft

Vásárlási érték: 250.001-300.000.-Ft / Díj: 18800.-Ft

Vásárlási érték: 200.001-250.000.-Ft / Díj: 14300.-Ft

Vásárlási érték: 120.001-200.000.-Ft / Díj: 9100.-Ft

Vásárlási érték: 80.001-120.000.-Ft / Díj: 7000.-Ft

Vásárlási érték: 50.001-80.000.-Ft / Díj: 6000.-Ft

Vásárlási érték: 20.001-50.000.-Ft / Díj: 5300.-Ft

Vásárlási érték: 0-20.000.-Ft / Díj: 3800.-Ft

16.1.2.1. Szállítási módok és feltételek részletei

A Vevőnek kiszállított termék a vételár teljes kifizetéséig az Eladó tulajdonában marad.

A személyes átvétellel megrendelt terméket a megrendelés visszaigazolásától számított 15 naptári napon belül köteles átvenni a Vevőnek a visszaigazolásban szereplő címen.

A megrendelés elküldésével a Vevő a szállítási feltételeket is elfogadja.

A rendelések feldolgozásának folyamán a webáruház e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Vevőt a 200 kg feletti csomagok szállítási költségéről, személyes átvétel esetén az átvétellel kapcsolatos tudnivalókról, átutalásos fizetésnél pedig az előre utaláshoz szükséges adatokról.

16.1.2.2. Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet, külföldre történő kézbesítés nem lehetséges.

16.1.2.3.Az átvételre való jogosultság vélelme

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak.

Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

18. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve - amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

19. Jogfenntartás

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

20. Felelősség korlátozása

A Gold Caffé Kft. nem felel az internetes hálózat műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök vagy szoftverek hibáiból, a technikai problémákból eredő károkért, ahogy az önhibáján kívül esetleg bekövetkező károkért vagy hacker támadásokért sem. Azaz, többek közt nem felelős az esetleges károkért olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt abban, hogy ellátogasson a webáruház weboldalára, és ott megrendelést adjon le, illetve a Vevő számítógépének bármilyen meghibásodásáért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

21. Kedvezmények

A webáruház bizonyos feltételek mellett kedvezményeket biztosíthat egyes Vevőknek. A kedvezmények igénybe vétele a megrendelés folyamán, az erre szolgáló kuponkód megadásával történik. A kupon felhasználásának feltételeiről a kupon kiküldésekor tájékoztatja a webáruház a Vevőket.

A Vevő a részére ajánlott kedvezményeket a megrendelés elküldése előtt tudja jelezni és igénybe venni, kedvezmények utólagos érvényesítésére nincs lehetőség.

Elállási nyilatkozat minta.

Facebook Pixel Code